امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بستر شناسي خليج فارس :
عمق آب در درياي عمان بيش از 2000 متر بوده و اين عمق به سمت تنگه هرمز كاسته ميشود تا در تنگه هرمز به 200 متر ميرسد.و در منطقه خليج فارس نيز اين روند ادامه پيدا ميكند.
محصولات شيلاتي در ايران بيشتر از كشورهاي ديگر عربي است چون به علت عمق كم اين مناطق و تبخير زياد شوري زياد تر است ولي قسمت كم عمق سواحل ايران بسيار كمتر است.
كف خليج فارس نسبتا" تخت است پس آب بيشتري به سمت ايران سرازير مي شود.
قسمت عظيمي از آب امارات متحده ي  عربي در منطقه shallow water  قرار ميگيرد كه جزاير كوچك و lagoon هاي متعددي در آن قرار دارند. اين منطقه ي كم عمق  شوري شديدي دارد كه دليل آن تبخير زياد در اين منطقه مي باشد. و به همين دليل سهم بسزايي در گردش باد( circulation) خليج فارس ايفا مي كند(2003). زيرا آب مانند بقيه سيالات از منطقه پرفشار به منطقه كم فشار مي رود و جايي كه شوري زياد است چگالي زياد و فشار زياد است.
كلا" در اين منطقه داده هاي اقيانوس شناسي كمي وجود دارد. چرا كه به دليل عمق كم اصولا" كروز هاي تحقيقاتي (كه توسط كشتي هاي تحقيقاتي انجام مي شود) در اين مناطق صورت نمي گيرد.
سواحل ايران با سواحل كشورهاي عربي منطقه بسيار متفاوت است . سواحل ما مسطح است ولي سواحل عربي بي قاعده مي باشند